2012-01-14
Around London — British Museum and Chinatown
2012-02-12
Capital Ring §8: Osterley Lock to Greenford
2012-02-14
Winter Wildfowl at the Lake, Kew Gardens
2012-02-24
Rammstein
2012-02-25
HYPER JAPAN 2012, London
2012-03-17
Olympic Park; Spring 2012
2012-03-20
Kew: March 2012
2012-04-15
Shri Vallabh Nidhi Hindu Temple, Wembley, London
2012-05-12 - 2012-05-13
Gothenburg
2012-05-29 - 2012-05-30
Poznań
2012-05-31 - 2012-06-02
Gdańsk, Sopot & Gdynia (Trójmiasto)
2012-06-04
Warsaw
2012-06-30
London Pleasure Gardens
2012-07-23
Aachen
2012-07-23 - 2012-07-24
Liège
2012-07-25 - 2012-07-27
Luxembourg
2012-07-28 - 2012-07-29
Brussels
2012-10-19 - 2012-11-09
Běijīng (北京)
2012-10-27 - 2012-10-31
Shànghǎi (上海)
2012-10-27
Train from Beijing to Shanghai
2012-10-30
Zhūjiājiǎo (朱家角)
2012-10-31 - 2012-11-01
Sūzhōu (苏州)
2012-11-02 - 2012-11-04
Nánjīng (南京)
2012-11-05 - 2012-11-07
Tiānjīn (天津)
2012-11-09
Great Wall of China at Bādálǐng (八达岭)